Olimpiada Botërore e Robotëve (World Robot Olympiad) 2019

Njohja me Olimpiada Botërore e Robotëve

The World Robot Olympiad është një ngjarje shumë e rëndësishme globale për shkencën, teknologjinë dhe arsimin.

WRO mbledh fëmijët dhe të rinjtë nga e gjithë bota për të zhvilluar kreativitetin e tyre dhe aftësinë për zgjidhjen e problemeve nëpërmjet angazhimit në sfida sfiduese dhe krijuese të robotikës arsimore.

The World Robot Olympiad është duke u mbajtur që nga viti 2004 nga World Robot Olympiad Association, një organizatë jo-fitimprurëse. Që nga Olimpiada e parë në 12 vende dhe 4.000 skuadra, kemi arritur në 2018 në 65 vende dhe 25,000 skuadra.

Për pjesëmarrje në Olimpiadë, palët e interesuara janë të ftuar të krijojnë grupe prej dy apo tre fëmijëve. Ekipet kanë objektiv hartimin, ndërtimin, dhe planifikimin e një roboti që do të përdoret ose në testet e pistave (kategoria Regular) ose simulimin e një projekti shkencor që lidhet me temën specifike e cdo viti, Smart Cities për këte vit (Kategoria Open).

Rruga drejt Olimpiada Botërore e Robotëve

Hapi i parë: Olimpiada Kombëtare WRO Fituesit kombëtarë shpallen nga finalja kombëtare WRO dhe formojnë Misionin Kombëtar Olimpik

Faza e Fundit – Botërori Final Robot Olimpiad 2019: World Robot Olympiad World Final organizohet çdo vit në një vend anëtar të WRO Association. World Robot Olympiad 2019 Final do të mbahet nga 8 në 10 nëntor 2019 në Gyor, Hungari.

Tema 2019: SMART CITIES

Këtë vit tema e Olimpiadës është Smart Cities! Sfidat e Kategorive të Regular dhe të Open do të jenë rreth ideve të reja dhe inovative që do të ndihmojnë në rindërtimin e qyteteve të së ardhmes.

Një qytet i zgjuar është një vend ku informacioni dhe teknologjive të komunikimit janë përdorur për të mirën e banorëve, në mënyrë që të veprojnë në mënyrë më efikase krahasuar me rrjetet dhe shërbimet tradicionale (burimet e qytetit) dhe për të zvogëluar humbjet e energjisë.

Pra, një qytet inteligjent ka rrjete më të zgjuara të transportit urban, përmirësimin e objekteve për deponimin e ujit dhe mbeturinave, ndriçim dhe mënyra të ngrohjes për ndërtesat më efikase. Gjithashtu ka një administratë më fleksibël me një theks mbi cilësinë e jetës, hapësirave të sigurta publike dhe strukturave që plotësojnë nevojat e grupeve më të rrezikuara.

Në varësi të kategorisë në të cilën do merret pjese, garuesit duhet te ndërtojnë struktura robotike që kontribuojnë në dimensionet e qyteteve inteligjente:

 • Transporti inteligjent i pasagjerëve (Smart Passenger Transport)
 • Ndriçimi inteligjent (Smart Lighting)
 • Rrjetet inteligjente (Smart Network

Përkufizime Të Rëndësishme:

GRUPI

 • Nxënësit marrin pjesë në Olimpiada Botërore e Robotëve duke formuar grupe prej 2-3 personash
 • Çdo ekip mbështetet nga një i rritur, i cili quhet trajner
 • Një (1) trajner dhe një (1) student nuk konsiderohen si ekip dhe nuk kanë të drejtë të marrin pjesë në WRO

TRAJNERI

 • Mosha minimale që një trajner mund të ketë në Finalen Botërore është 18 vjeç.
 • Trajnerët mund të përgatisin më shumë se një ekip. Megjithatë, në Finalen Botërore, çdo ekip duhet të mbështetet nga një i rritur plotësisht përgjegjës. Ky person i veçantë do të konsiderohet asistent i trajnerit dhe do të regjistrohet në sistemin e regjistrimit. Mosha minimale për ndihmësin e trajnerit është 18 vjeç.
 • Trajnerët mund të ofrojnë këshilla dhe mbështetje për studentët para garës. Megjithatë, trajnerëve nuk u lejohet të bëjnë të gjithë punën në vend të studentëve.
 • Gjatë ditës së konkursit, të gjitha punët, përgatitjet dhe prezantimet bëhen ekskluzivisht nga studentët.

MOSHA E LEJUAR SIPAS KATEGORIVE:

Për të marrë pjesë në Olimpiada, pjesëmarrësit nuk mund të jenë, në çdo kohë të vitit të konkurrimit, më të rritur se sa janë përcaktuar si më poshtë:

 • Fillore (Regular dhe Open): Pjesëmarrësit deri në 12 vjeç në vitin të konkurrencës.
 • Junior (Regular dhe Open): Pjesëmarrësit 13-15 vjeç në vitin e konkurrencës.
 • Senior (Regular dhe Open): Pjesëmarrësit 16-19 vjeç në vitin e konkurrencës. Shembull: Një pjesëmarrës i cili është 12 vjeç gjatë Olimpiadës Botërore (nëntor), por bëhet 13 në dhjetor, do të duhet të marrë pjesë në kategorinë Junior, nxënës me moshë me të vogël nga përkufizimi i grupmoshës duhet të miratohen nga vendi pritës për pjesëmarrje në Olimpiadën WRO dhe mund të miratohen vetëm nëse të paktën një anëtar tjetër i ekipit ka moshën e duhur.

Nëse të gjithë anëtarët e një grupi janë më të vegjël se sa kërkohet, atëherë grupi duhet të jetë në grupin përkatës të moshës.

Tabela e përshtatshmërisë

Vetëm grupe që kanë marrë pjesë dhe kanë konkuruar në WRO kombëtar të vendit të tyre kanë të drejtë të marrin pjesë në finalen botërore të WRO. Tabela e Pranueshmërisë (WRO Table of Eligibility TOE) përcakton numrin e ekipeve nga çdo vend që mund të marrin pjesë në finalen botërore të robotikës.

 • Numri i grupeve që mund të dërgojë çdo vend në finalen botërore të WRO varet nga numri i përgjithshëm i ekipeve që kanë marrë pjesë në vend.
 • Çdo kategori e konkurrencës ka tabelën e vetë të përshtatshmërisë (TOE).
 • Një shtet duhet të ketë të paktën 5 ekipe në çdo kategori konkurruese, të jetë në gjendje për të dërguar ekipe në finalen e WRO.
 • Çdo ekip mund të marrë pjesë vetëm në një kategori të konkurrencës (kategoria e Regular, Open)
 • Çdo student mund të marrë pjesë vetëm në një grup
 • Organizatorët Kombëtar kanë të drejtë të shkruajnë në Ekipet Botërore më pak se sa lejohen për çdo kategori por jo më shumë.
 • Të dhënat e paraqitura në tabelën më poshtë janë të ndara për secilën kategori. Në grupet e një kategorie nuk mund të llogariten grupe nga një kategori tjetër.

Qualification Regular Category Elementary

Teams at national level Entries
5-99 1
100-199 2
200+ 3

Qualification Regular Category Junior

Teams at national level Entries
5-99 1
100-199 2
200+ 3

Qualification Regular Category Senior

Teams at national level Entries
5-99 1
100-199 2
200+ 3