Politika e privatësisë - WRO Albania

WRO Albania njofton që mbledh, përpunon dhe ruan në të dhënat personale të formës digjitale. Grumbullimi, përpunimi dhe ruajtja digjitale e këtyre të dhënave do të bëhet vetëm nga WRO Shqipëria, për të vetmin qëllim të dërgimit të materialit informativ, edukativ dhe promovues lidhur me garat dhe aktivitetet trajnuese të organizuara nga WRO Shqipëri. Përditësimi do të bëhet me postë elektronike ose telefon celular dhe nuk ka të bëjë me ndonjë qëllim tjetër të përpunimit.

Ju mund të ushtrojë sipas rastit, qasje, korrigjimin dhe fshirjen e të dhënave personale dhe të drejtën për të transferuar transportueshmëri e tyre në një tjetër Zyrtari ose procesor PËRKATËS duke dërguar e-mail për të WRO Shqipëri (info@wroalbania.org)

Shënim i rëndësishëm: Nëse ushtrimi i një prej të drejtave të mësipërme të përmendura, i WRO Shqipëria do të marrë të gjitha masat e mundshme për të kënaqur kërkesën tuaj brenda tridhjetë (30) ditëve kalendarike pas pranimit të këtij informuar shkrimit tuaj për të kënaqur kërkesën tuaj, ose arsyet që pengojnë ushtrimin nga ju, apo për të takuar një ose më shumë prej të sipërpërmendura të drejtat tuaja sipas Rregullores për Mbrojtjen e të dhënave Përgjithshme (BE 679/2016).